Bł. Edmund BojanowskiZgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie PoczętejABMV
42-700 Lubliniec, Rusinowice, ul. Lompy 16,
tel. 34/357-05-52

Założyciel zgromadzenia
Edmund Bojanowski jako założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi jest postacią w historii Kościoła Katolickiego wyjątkową. Nie-zakonnik i nie-kapłan, ani nawet nie-kleryk niższych święceń, człowiek zupełnie świecki, bez osobistych ślubów lub jakichkolwiek kościelnych, kanonicznych zobowiązań, tworzy zakonne zgromadzenie żeńskie, wytycza dlań cele, wyjednywa regułę według zasadniczego powziętego przez siebie planu. W ciągu 16 lat, to znaczy od Zielonych Świąt 1855 roku (mimo, że pierwszy związek służebniczek Maryi jako związek dziewcząt bezślubowych powstał już w roku 1850) bez przerwy i bez najmniejszego odchylenia, zgromadzeniem tym kieruje. Kandydatki doń w ciągu początkowych z górą 10 lat przyjmuje osobiście, dopóki zgromadzenie nie ustaliło się, i sam decyduje o dopuszczeniu nowicjuszek do składania ślubów.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k.Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. 

Posłannictwo

  • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.
  • W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.
  • Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.
  • "Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".
  • Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.
  • W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.
  • W Konstytucjach Zgromadzenia w rozdziale «Duchowość Zgromadzenia» czytamy:
  • "Duchowość nasza jest przepojona duchem Maryi Służebnicy Pańskiej. Matka Boża najgłębiej wniknęła w tajemnice Chrystusa i żyła Jego życiem. Ona na Boże wezwanie odpowiedziała z prostotą: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa».
  • Jako Służebnica Pana jest zarazem służebnicą wszystkich ludzi, z pośpiechem udaje się do Elżbiety, z pokorą wstawia się w Kanie Galilejskiej, z męstwem staje pod krzyżem, gdzie przyjmuje nas z rąk Syna za swe dzieci, z ufnością wespół z Apostołami modli się za Kościół w Wieczerniku. A to wszystko dlatego, że uwierzyła słowu Pana." 

Więcej o Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej na stronie: www.sluzebniczki.pl