Formalności:

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa; jest możliwa wcześniejsza rezerwacja terminu ślubu.

Okazują następujące dokumenty:

- dowód osobisty (lub paszport)

- metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego)

jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana

- świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, w odpowiednim czasie (zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne) uzupełnia wiadomości pod kierunkiem duszpasterza, zdaje egzamin, następnie dostarcza świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy

- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego albo stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); ten dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa (!)

- po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi

Po co zapowiedzi przedślubne? „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi” (KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, kanon 1069)

Przygotowanie - nauki

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu); jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca ich zameldowania (lub zamieszkania), uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich jest zameldowane lub zamieszkuje (jeśli należy ona do innej diecezji niż nasza – jeśli jest to parafia diecezji gliwickiej konieczne jest spisanie protokołu w tamtejszej parafii, a ślub jest udzielony w naszej na podstawie taj licencji).

Narzeczeni obowiązkowo biorą udział zasadniczo w trzech naukach przedmałżeńskich

Nauki przedmałżeńskie (przygotowanie weekendowe): www.dorodzin.pl

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania:

- o raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych

- po raz drugi: w przede dniu ślubu

Postępowanie przed liturgią:

świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty

następnie, razem z nowożeńcami udają się do ołtarza

podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) trwają w postawie stojącej

narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z jednym z parafialnych organistów termin ślubu, natomiast wszelkie kwestie związane z dodatkowa oprawa muzyczną powinny być wcześniej skonsultowane z duszpasterzami -  podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne); istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce z akompaniamentem organowym).

podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jedną z osób z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych)

narzeczeni, po uzgodnieniu z siostrą odpowiedzialną za dekracje, mają możliwość uzupełnienia wystroju prezbiterium dodatkowymi (żywymi) kwiatami (żadna firma nie może wykonywać dekoracji świątyni - zgodnie z zarządzeniem biskupa ordynariusza dla całej diecezji gliwickiej)