Formalności:

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa; jest możliwa wcześniejsza rezerwacja terminu ślubu.

Okazują następujące dokumenty:

- dowód osobisty (lub paszport)

- metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego)

jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana

- świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, w odpowiednim czasie (zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne) uzupełnia wiadomości pod kierunkiem duszpasterza, zdaje egzamin, następnie dostarcza świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy

- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego albo stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); ten dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa (!)

- po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi

Po co zapowiedzi przedślubne ? „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi.” KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Kanon. 1069

Przygotowanie - nauki

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu); jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca ich zameldowania (lub zamieszkania), uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich jest zameldowane lub zamieszkuje (jeśli należy ona do innej diecezji niż nasza – jeśli jest to parafia diecezji gliwickiej konieczne jest spisanie protokołu w tamtejszej parafii, a ślub jest udzielony w naszej na podstawie taj licencji).

Narzeczeni obowiązkowo biorą udział zasadniczo w trzech naukach przedmałżeńskich

Nauki przedmałżeńskie (przygotowanie weekendowe): www.dorodzin.pl

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania:

- o raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych

- po raz drugi: w przede dniu ślubu

Postępowanie przed liturgią:

świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty

następnie, razem z nowożeńcami udają się do ołtarza

podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) trwają w postawie stojącej

narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z jednym z parafialnych organistów termin ślubu, natomiast wszelkie kwestie związane z dodatkowa oprawa muzyczną powinny być wcześniej skonsultowane z duszpasterzami -  podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne); istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce z akompaniamentem organowym).

podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jedną z osób z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych)

narzeczeni, po uzgodnieniu z siostrą odpowiedzialną za dekracje, mają możliwość uzupełnienia wystroju prezbiterium dodatkowymi (żywymi) kwiatami (żadna firma nie może wykonywać dekoracji świątyni - zgodnie z zarządzeniem biskupa ordynariusza dla całej diecezji gliwickiej)