Zgłoszenie zgonu w kancelarii parafialnej związane jest oznajmieniem tego faktu całej parafii dźwiękiem dzwonu.

Ustalenie termin pogrzebu musi nastąpić w osobistej rozmiwe z duszpasterzem, a dopiero później z pracownika cmenatrza oraz zakładem pogrzebowym.

Rodzina ustala także terminy tzw. pustych wieczorów oraz osoboście szuka osobę prowadzącą.

W kancelarii parafialnej należy oddać dokument wystawione przez USC "dla administracji cmentarza".

 

REGULAMIN CMENTARZA

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku na cmentarzu zobowiązuje wszystkich do stosowania poniższego regulaminu.

 

§1

 1. Właścicielem cmentarza parafialnego jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Znalezienia Krzyż Świętego i św. Katarzyny w Rusinowicach.

 2. Biuro cmentarza znajduje się w kancelarii parafialnej w Rusinowicach przy ul. Lompy 16. Wszelkie sprawy załatwia się w godzinach jej urzędowania.

 

§2

 1. Cmentarz jest otwarty od godziny 7:00 do godziny 20:00, zimą do zmroku.

 2. Na cmentarzu urządza się groby ziemne zwykłe oraz ziemne tzw. głębinowe, a także groby do składania urn.

 3. Na cmentarzu można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji.

 4. Wymiary nagrobka, jak i jego posadowienie należy bezwzględnie uzgodnić w biurze cmentarza.

 5. Teren pomiędzy grobami nie należy do dysponenta grobu, dlatego zabrania się samowolnego betonowania, brukowania, sadzenia drzewek lub umieszczania jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczki) bez zgody zarządcy cmentarza.

  §3

 1. Na terenie cmentarza osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

 2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

 2. spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;

 3. palenia papierosów oraz innych używek;

 4. wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym;

 5. czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu;

 6. obecności zwierząt;

 7. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

 8. niszczenia elementów wystroju i malowania murów;

 9. zbierania wszelkiego rodzaju roślin;

 10. działalności handlowej.

 1. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami, łącznie z rowerami (nie dotyczy osób niepełnosprawnych). Ewentualną zgodę na wjazd na teren cmentarza, np. dla celów ustawienia lub remontu nagrobka, musi wyrazić zarządca cmentarza.

 

§4

 1. Grób ziemny nie może być ponownie użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy dochówku w grobie głębinowym oraz urn).

 2. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie rodzinnym uzgadnia się
  z administracją cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy.

 3. Za przygotowanie grobu do pogrzebu odpowiada wyłącznie zarządca cmentarza parafialnego. Prace związane z przygotowaniem grobu lub ekshumacją mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników parafii (nie dotyczy prac kamieniarskich).

 4. Przygotowanie grobu do pogrzebu poprzedzone jest złożeniem dokumentów, zgodnie z obowiązującą ustawą, oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

  §5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób
  z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowo terminie.

  §6

 1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu, zakładów pogrzebowych podczas ceremonii pogrzebowych oraz innych firm świadczących za zgodą zarządcy usługi na cmentarzu.

  §7

 1. Wszelkie prace kamieniarskie czy renowacyjne przy grobie, zarówno po pogrzebie, jak i później, wymagają stosownych zezwoleń oraz zaaprobowania projektu przez administratora cmentarza. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku.

 2. Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich, wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na podjęcie prac na terenie cmentarza.

 3. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za szkody wyrządzone na cmentarzu, w tym zniszczenie czy uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza, oraz zobowiązany jest do zachowania porządku. W razie niezastosowania się do powyższych przepisów może zostać obciążony kosztami usuwania wyrządzonych szkód.

 4. Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prace prowadzone przez pracowników firm zewnętrznych, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w regulaminie cmentarza.

 5. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest zgłosić zarządcy cmentarza teren do odbioru.

  §8

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty celem regulowania bieżących rachunków związanych z utrzymaniem cmentarza, jak również, w miarę możliwości, z prowadzeniem inwestycji. Opłaty dotyczą:

 1. miejsc grzebalnych na okres 20 lat (grób zwykły ziemny i głębinowy);

 2. przedłużenia opłaty na następne 20 lat; (po 20 latach istnieje możliwość prolongaty na kolejne lata, w dowolnej liczbie, maksymalnie do 20);

 3. rezerwacji miejsca (od 1 roku do 20 lat z możliwością przedłużenia);

 4. postawienia lub wymiany nagrobka.

 1. Po upływie 20 lat w przypadku nieprzedłużania opłaty na dalszy czas grób kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania.

 2. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie (do administratora grobu).

 3. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§9

 1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za firmy świadczące usługi na cmentarzu.

 2. W przypadku naruszenia regulaminu administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 3. Zarządca cmentarza ma prawo do zmiany regulaminu po uzyskaniu akceptacji kurii diecezjalnej.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2017 roku